SEGURETAT CONFIDENCIALITAT LOPD LSSICE
Aquest lloc web ha estat creat per ASSOCIACIÓ RUTES DEL ROMÀNIC amb caràcter informatiu i pel seu ús personal. El fet d’accedir a aquest lloc web implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

1.Titularitat del lloc web
El nom del domini https://www.camioliba.cat està registrat a favor de l’ASSOCIACIÓ RUTES DEL ROMÀNIC, c.ciutat, 1 – 08500 G-63022503. Vostè pot posar-se en contacte amb nosaltres al següent número de telèfon: 938 851 715.

2.Termes i condicions
Els continguts i serveis inclosos i oferts en aquest lloc web no estan dirigits a aquelles persones residents en aquelles jurisdiccions on no es trobin autoritzats. únicament es troben compreses en el lloc web aquelles pàgines que figuren dins el mapa del lloc web. L’usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web. L’accés i navegació en aquest lloc web implica acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’utilització en aquesta. L’accés no implica l’establiment de cap tipus de relació comercial entre l’ASSOCIACIÓ RUTES DEL ROMÀNIC i l’usuari.
L’avís legal i/o les condicions de servei de l’ASSOCIACIÓ RUTES DEL ROMÀNIC, establertes pels serveis prestats a través del present lloc web, podrà patir modificacions de qualsevol tipus quan l’ASSOCIACIÓ RUTES DEL ROMÀNIC ho consideri oportú o amb la finalitat d’adequar-se als futurs canvis tecnològics o legislatius.

3.Serveis
L’ASSOCIACIÓ RUTES DEL ROMÀNIC ofereix determinats serveis als usuaris, sotmesos als termes i condicions indicades en el present lloc web, havent l’usuari de llegir amb atenció les condicions que s’apliquen a cada servei, que en cap cas eximiran, a menys que s’indiqui el contrari, del compliment d’allò expressat en l’Avís Legal.

4.Continguts
L’ASSOCIACIÓ RUTES DEL ROMÀNIC realitza els màxims esforços per evitar errors en els continguts que es publiquen en el lloc web. Tots els continguts que s’ofereixen a través del lloc web del que l’ASSOCIACIÓ RUTES DEL ROMÀNIC és titular o responsable es troben actualitzats, reservant-se l’ASSOCIACIÓ RUTES DEL ROMÀNIC, la facultat de poder modificar-los en qualsevol moment.
L’ASSOCIACIÓ RUTES DEL ROMÀNIC no es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se dels errors en els continguts que puguin aparèixer en aquest lloc web proporcionat o publicat. Tanmateix, queda prohibida la inclusió i comunicació de continguts, per part d’usuaris, que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a l’error ala resta d’usuaris o al personal de l’ASSOCIACIÓ RUTES DEL ROMÀNIC, en particular als continguts que es troben protegits pels drets de propietat intel.lectual o industrial, que pertanyen a terceres persones, quan no comptin amb l’autorització del titular dels drets, desprestigin la fama o crèdit de l’ASSOCIACIÓ RUTES DEL ROMÀNIC o siguin considerats com a un cas de publicitat il.lícita, enganyola o deslleial.

5.Limitació de Responsabilitat
L’ASSOCIACIÓ RUTES DEL ROMÀNIC no garantitza la manca de virus o altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxes d’usuari d’aquest lloc web, pel que no es responsabilitza dels prejudicis que es puguin produir per aquestes causes. L’ASSOCIACIÓ RUTES DEL ROMÀNIC no es responsabilitza del mal ús que vostè pugui fer d’aquest lloc web. El present Avís Legal és aplicable únicament a la informació recollida a través del lloc web de l’ASSOCIACIÓ RUTES DEL ROMÀNIC.

6.Propietat Intel.lectual o Industrial
Aquest lloc web i els continguts que alberga es troben protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel.lectual. Es prohibeix la modificació, còpia, reproducció, descàrrega, transmissió, distribució o transformació dels continguts del Portal, si no es té l’autorització del titular dels corresponents drets o es troba legalment permès. L’accés del lloc web no suposa en cap cas adquisició per part dels usuaris de dret de cap propietat sobre els continguts que figuren en el mateix.
Les referències a marques comercials o marques registrades o signes distintius de la titularitat de l’ASSOCIACIÓ RUTES DEL ROMÀNIC porten implícites la prohibició sobre la seva utilització sense en consentiment de l’ASSOCIACIÓ RUTES DEL ROMÀNIC. En cap moment, excepte manifestació expressa de l’accés o la utilització del Portal i/o dels seus continguts, no confereix a l’usuari cap dret sobre les marques, logos i/o signes distintius en ell inclosos protegits per Llei.

7.Navegació i Seguretat
L’ASSOCIACIÓ RUTES DEL ROMÀNIC realitza els màxims esforços per a garantitzar que la navegació a través d’aquest lloc web es realitzi en les millors condicions. Per a l’òptima visualització d’aquest lloc web seria convenient disposar d’un navegador actualitzat.

8.Política de Privacitat i Protecció de Dades
En compliment amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’ASSOCIACIÓ RUTES DEL ROMÀNIC informa als usuaris del present lloc web que les dades personals facilitades i les que puguin sorgir en un futur formaran part d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, la responsabilitat de la qual correspon a l’ASSOCIACIÓ RUTES DEL ROMÀNIC seguint la seva finalitat el poder atendre i processar adequadament les sol.licituds de consultes i preinscripcions remitides, així com poder informar i transmetre informació dels serveis oferts per l’ASSOCIACIÓ RUTES DEL ROMÀNIC. Amb la remissió de les seves dades, vostè consenteix a l’ASSOCIACIÓ RUTES DEL ROMÀNIC per a que pugui realitzar-se el tractament autoritzat. El fitxer es troba degudament inscrit davant l’ Agencia Española de Protección de Datos. Les seves dades personals seran tractades amb la màxima confidencialitat, havent adoptat l’ASSOCIACIÓ RUTES DEL ROMÀNIC, com a responsable del fitxesr, les mesures d’odre tècnic i organitzatiu marcades pel RD 1720/2007 , amb la finalitat de garantitzar la confidencialitat i seguretat de les dades personals, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.L’ASSOCIACIÓ RUTES DEL ROMÀNIC procedeix a l’arxiu de les dades que els usuaris faciliten per a realitzar una consulta o remetre una sol.licitud, alguns dels quals, marcats amb un asterisc (*), són necessaris per atendre adequadament les mateixes, sense elles no podem prestar el servei. L’usuari és advertit, convenientment, de la necessitat de facilitar aquestes dades. Li informem que la direcció de mail que s’utilitza per a donar resposta a la seva consulta, així com poder transmetre-li informació dels serveis oferts per l’ASSOCIACIÓ RUTES DEL ROMÀNIC i informar-li de qualsevol altres canvis que es produeixin o es puguin produir.

Els referents drets podran ser exercitats, bé per l’usuari, bé pel seu representant, mitjançant la remissió d’una sol·licitud escrita i firmada,  la següent direcció:
ASSOCIACIÓ RUTES DEL ROMÀNIC
c.Ciutat, 1
08500 Vic
La sol·licitud hauria de contenir el nom i cognoms de l’usuari, així com el contingut de la petició que desitgi realitzar, en el seu cas.

9. Legislació aplicable i Tribunals competències
Els termes i condicions que regeixen aquest lloc web, així com les relacions que puguin derivar-se estan protegides i queden subjectes a la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol tipus de controvèrsia, litigo o discrepància que pugui suscitar-se entre l’usuari i l’ASSOCIACIÓ RUTES DEL ROMÀNIC, per la utilització d’aquest lloc web, es troba en els Jutjats i Tribunals de Vic, (Espanya).

X